C-5台灣母語日情境營造

本校教室及公共空間環境布置多元,盡量呈現閩、客、原多元文化與語文,並多有拼音供參考。範例:

1.本校校園彩虹階梯:中、英、閩、客語言多元呈現

   

 

2.校園內台灣諺語:充滿先人智慧的台灣諺語

                

        

        

 

3.本土語言學習專欄