Hot News

發佈時間:2019-01-10 (更新:2019-01-20 10:28)發佈者:方雅玳
標題:第五屆「Alian Youtuber」英語歌唱比賽~報名表

   歷屆作品觀摩

Alian Idol 阿蓮歌唱比賽   2015     2016     2017   2018

英文成果展  2015     2016    2017   2018

 

作品網址繳交表單

(影片上傳有疑問請洽各英文老師或 yatai0920@gmail.com)

影片上傳檔名(請設定"公開")...  阿蓮國小英語歌唱-英文歌名

 

 

 

 

 

 

 

 

附檔:-----------------------------------
107阿蓮國小第五屆Alian_Youtuber英語歌唱比賽辦法_家長通知.docx
107阿蓮國小第五屆Alian_Youtuber英語歌唱比賽辦法_家長通知.pdf
107阿蓮國小第五屆Alian_Youtuber_報名表.docx
107阿蓮國小第五屆Alian_Youtuber_報名表.pdf