B-6鼓勵學校及教師以母語為主題進行創作發表、研習、研究及課程設計

1.高雄文獻投稿--力淑君老師(阿蓮區閩南語農具詞彙研究)

2.歌詞創作--史雀卿老師、李佳蓁老師(學校的老師)


2.閩南語論文研究--力淑君老師

3.詩詞創作--陳信捷主任

 二仁溪汙染的歷史  陳信捷

Jī-jîn-khe u-liám ê li̍k-sú  tân-sìn-tsia̍p
 
五十年代的二贊行溪,
gōo-tsa̍p nî-tāi ê Jī-tsàn-hâng-khe ,
溪水清清清、魚仔蝦仔滿滿是,
khe-tsuí tshing-tshing-tshinghî-á hê-á muá-muá-sī ,
茄萣仔灣裡的往來,
Ka-tiānn-á Uan-lí ê óng-lâi ,
行佇竹橋仔的頂面、 sinn-sinn sua̍innh-sua̍innh ,
kiânn-tī tik-kiô-á ê tíng-bīn 、 sinn-sinn sua̍innh-sua̍innh ,
衫褲一褪、跳入溪水四界泅。
sann- khòo tsi̍t-thǹgthiàu-ji̍p khe-tsuí sì-kuè-siû

 

七十年代的二行溪,
tshit-tsa̍p nî-tāi ê Jī-tsàn-hâng-khe ,
溪水臭臭臭、色緻烏kah像墨汁,
khe-tsuí tshàu-tshàu-tshàusik-tī oo-kah tshiūnn ba̍k-tsiap ,
世界攏叫阮第一名,
sè-kài long kiò guán tē-it miâ ,
廢五金來到咱門口 、 khin-khin khong-khong ,
huì-ngóo-kim lâi-kàu lán mn̂g-kháu 、 khin-khin khong-khong ,
溪水變色、攏是酸洗的汙染。
khe-tsuí piàn-siklóng sī sng-sé ê u-liám 。

 

九十年代的二行溪,
Káu-tsa̍p nî-tāi ê Jī-tsàn-hâng-khe
溪水漸漸清、坐船遊溪看水鳥
khe-tsuí tsiām-tsiām tshingtsē-tsûn iû-khe khuànn-tsuí-niáu
來到白砂崙的濕地,
lâi-kàu pe̍h-sua lūn ê sip-tē
大栱仙花跳攏佇遮、 lâi-lâi-khì-khì
tuā-kióng-sian hue-thiàu long-tī-tsialâi-lâi-khì-khì
保護環境、逐家相招做伙來。
pó-hōo khuân-kíngta̍k-ke sio-tsio tsò-hué lâi