Hot News

發佈時間:2020-01-07 (更新:2020-02-06 12:07)發佈者:方雅玳
標題:第六屆Alian Youtuber英語歌唱比賽~報名表

   

 

評分標準需"清楚"聽到參賽者歌聲, 背景音樂需小聲

建議在Youtube尋找卡拉版(附字幕),請在放大鏡輸入歌名搜尋(點下圖連結)

 

 

歷屆作品觀摩

Alian Idol 阿蓮歌唱比賽   2015     2016     2017   2018  2019

英文成果展  2015     2016    2017   2018  2019

 

 

作品網址繳交表單

影片上傳檔名..阿蓮國小英語歌唱-英文歌名

(請設定"公開"提供評分)

影片上傳有疑問請洽各英文老師或傳Messenger 

 

 

附檔:-----------------------------------
● 108寒假作業_Alian_Youtuber+英單比賽_高年級.docx